logo Verloskundigen Praktijk Alkmaar

Privacy

Privacyreglement van onze praktijk

Je persoonsgegevens en je privacy in onze verloskundigenpraktijk.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jouw verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jouw medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de verleende zorg. Niet alleen je eigen verloskundigen maar ook onze eventuele stagiaires, waarneemsters en de praktijkassistentes hebben toegang tot deze gegevens. Dit is noodzakelijk om op elk moment goede verloskundige zorg te kunnen verlenen. De genoemde personen hebben, evenals de verloskundigen, hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wij gaan met je gegevens zorgvuldig om. Daarbij hanteren wij regels die wettelijk zijn vastgesteld. Evaluatie van de zorg, evenals medisch-wetenschappelijk onderzoek, kan helpen om de medische kennis rond zwangerschap en geboorte te vergroten en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Het is van algemeen belang dat patiëntengegevens hiervoor kunnen worden gebruikt. Daarom werkt onze praktijk mee aan gegevensregistratie en stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Wij vinden het belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd wordt. Hierbij worden alle mogelijk maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen. Zo zal een onderzoeker nooit kunnen weten van welke zwangere bepaalde gegevens afkomstig zijn. Wanneer het echter van belang is dat de onderzoeker dat wel weet, zal hij/zij eerst aan jou toestemming moeten vragen alvorens de gegevens ter beschikking worden gesteld.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundigen Praktijk Alkmaar is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  •  voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen Verloskundigen Praktijk Alkmaar hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouw zelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Je rechten als betrokkene:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jouw verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
  • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of middels dit aanvraagformulier kenbaar maken aan Verloskundigen Praktijk Alkmaar. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of een curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

Je medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard na het laatste contact. Je helpt ons met het opzoeken van je dossier en het beschermen van je privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. Het formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundigen Praktijk Alkmaar is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als je het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.

Gegevens cliënt

Voor de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) is een cliënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundigen Praktijk Alkmaar hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijv wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de gynaecoloog).

Uitwisseling gegevens

Verloskundigen Praktijk Alkmaar wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost, huisartsen, het consultatiebureau en de Noordwest Ziekenhuisgroep. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met je apotheek en je behandelend medisch specialist. Dit draagt bij aan je medicatieveiligheid.

Overdracht van jouw dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat je nieuwe verloskundige op de hoogte is van jouw medische geschiedenis, dit staat in je clientendossier. Als je ons vraagt je dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een week. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van je dossier. Het dossier wordt via beveiligde e-mail aan de nieuwe verloskundige overgedragen.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaat je verloskundige hierover graag met je in gesprek.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl