logo Verloskundigen Praktijk Alkmaar

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor verloskundigen zorg worden vergoed door de nederlandse zorgverzekeraar en vallen onder de basisverzekering. De door ons geleverde zorg kunnen wij direct aan de zorgverzekeraar declareren. Heb je geen (nederlandse)zorgverzekering dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden. Betalingsvoorwaarden vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996. Voor volledige op gedeeltelijke verloskundige hulp, verleend door een verloskundige of haar / zijn waarnemer, gelden de volgende voorwaarden:
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor volle maand wordt gerekend.
Indien de cliënt na sommatie, met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor de rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voorzover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.